Blomme by Huis Dirk Postma - Burgersdorp

Uit ons Kontrei - die kierie

Altyd die mooiste blomme

Die wat al kom kuier het by die Huis Dirk Postma sal weet waarvan ek praat. Daar is altyd die mooiste blomme orals.

Foto: Oktober 2007die lief en leed van Huis Dirk Postma

VALENTYNSDAG.... LIEFDE!

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.... Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.                          Matt 22:37, 39
Heer, vandag wil ons ons daarop toelê om U liefde ten volle uit te leef.  Soos U liefde sag en teer, so is ons liefde ook sag en teer.  Soos U in U grootse liefde almal en alles onvoorwaardelik liefhet, so het ons ook alles en almal om ons onvoorwaardelik lief.
Wat ‘n eer en voorreg om met soveel liefde in ons harte te kan voortgaan op U pad van lig.  So ver ons gaan, deel ons hierdie hemelse liefde mildelik met ons medemens, enons weet op ons eie sou ons nooit die omgee-mense kon wees wat U liefde in ons harte ons maak nie.
En.... Heer, help ons onthou dat die liefde wat ons vandag is môre ook kan wees, en oormôre en al die dae van ons lewe, want aan U liefde is daar geen beperking van tyd of plek nie.  U vra net die oop hart van elke toegewyde mens vir U liefde om dit tot oorlopens toe te vul.  Hoe kan ons ooit genoeg dankie sê vir die wonder van soveel liefde?   AMEN.

VERJAARSDAE

Tannie Suzie Beukes het op Donderdag 31 Januarie haar 87ste verjaarsdag gevier en tannie Maggie Venter het die volgende dag op 1 Februarie ook 87 geword.  Amper ‘n tweeling.  Babs van Biljon, die baba in die tehuis, was op 8 Februarie 66 jaar oud.  Hartlik geluk aan julle drie verjaardagmaatjies.  Mag die nuwe lewensjaar se liefde en genade deel van julle lewe wees.


50 GOUE JARE

Oom Gerhard en tannie Hansie Coetsee was op 8 Februarie 2008 ‘n hele 50 jaar getroud.  Natuurlik was ons almal hier by Dirk Postma Tehuis op een of ander tyd en manier deel van ‘n vrolike feesviering.  Hartlik geluk en mag die jare wat julle nog vir mekaar gespaar word, vol seën wees.

VALENTYNSDAG

Hier by ons dra ons rooi om vir die wêreld buite te wys ons is lief vir ons God en naaste.  Die rooi see kan nie so rooi wees soos wat dit hier was nie.  Ons het met middagtee ons Valentyn van die dag aangewys en dit was tannie Gerty Carstens wat ‘n yslike groot hartjie vormige soet koek gewen het.  Ons ander het darem ook elkeen ‘n gewone grootte hartvormige soetkoekie saam met middagkoffie gekry.


WAT GAAN AAN? 

Inligting rondom die nuwe verwikkelinge by die tehuis :
Ja, die storie is waar!!!!  Dirk Postma Tehuis kom uit onder die sambreel van die SDDS (Sinodale Deputate vir Diakonale Sake). 
Maar ..... die storie is nie waar dat die Tehuis nou aan ‘n persoon of persone gaan behoort nie.
Dirk Postma Tehuis word geregistreer onder Artikel 21 van die Maatskappy Wet.  Dit sal steeds deur ‘n gekose Bestuur beheer en bestuur word, maar onder die beskerming van die plaaslike Gereformeerde en N.G. Kerke.

Die bestuur sal in die toekoms as volg daar uitsien :
1.  Ses lidmate van die Gereformeerde Kerk waarvan ten minste twee Kerkraadslede moet wees sal op die Bestuur dien.
2.  Ses lidmate van die N G Kerk waarvan ook ten minste twee kerkraadslede moet wees.  (Voorbeeld twee kerkraadslede en vier gewone lidmate waarvan twee miskien dames van die Vrouediens kan wees.)
3.  Twee vrywilligers van enige denominasie uit die Burgersdorp distrik wat aansoek doen en gekeur sal word.
4.  Twee vrywilligers van enige denominasie uit die Venterstad, Oviston distrik wat aansoek doen en gekeur sal word.
5.  Een inwoner of woonstelbewoner van die Tehuis wat deur die inwoners en woonstelbewoners aangewys sal word.
6.  Die predikante van die plaaslike Gereformeerde Kerk en die N G Kerk.
7.  Die Huishoof/Bestuurder van Dirk Postma Tehuis.

Wat sal die pligte van Bestuurslede wees :
1.  BAIE BELANGRIK  :  Persone wat op die bestuur dien wil graag diensbaar en betrokke wees by Dirk Postma Tehuis en het ‘n hart vir senior mense.
2.  Daar sal ten minste vier Bestuursvergaderings ‘n jaar gehou word wat deur alle Bestuurslede bygewoon moet word.
3.  Die volgende komitees sal uit die Bestuurslede gekies word : 

Finansiële Komitee;  Terreinkomitee;  Personeelkomitee;  Keurkomitee en ‘n Besoekkomitee. 
Bestuurslede moet gewillig wees om op een of twee van die komitees te dien.
4.  Die verskillende komitees sal ten minste elke tweede maand ‘n vergadering hou.
5.  Daar sal ‘n Dagbestuur aangewys word wat vergader wanneer nood en spoed sake dit vereis.

Belangrik om te weet  : 
1.  Omdat ‘n mens nie die inwoners die werklike eenheidskoste per persoon kan laat betaal nie (want dan is inwoning onbekostigbaar) het ons steeds ons kontreimense se hulp en ondersteuning nodig.  Nou dalk nog meer as tevore.  Kom ons as kontreimense wat omgee sit skouer aan die wiel en dra almal by om Dirk Postma Tehuis steeds die aftreeplekkie te maak wat landswyd oor gepraat word. 
2.  Die Tehuis sal steeds bedryf, beheer en bestuur word soos in die verlede en geen vrees is nodig vir groot veranderinge nie.
3.  Die Tehuis sal steeds as ‘n NIE WINSGEWENDE ORGANISASIE bedryf word wat steeds in vennootskap met die regering van ons dag sal saamwerk sodat ons steeds van regeringskant van finansiële hulp verseker kan wees.

Ten slotte  : 
Ons as huidige bestuur van Dirk Postma Tehuis sien kans vir hierdie nuwe uitdaging en glo met die gesindheid van ons kontrei mense kan en sal dit steeds suksesvol bedryf word soos in die verlede.  Ons weet en glo soos wat ons goeie Vader hierdie Tehuis vir meer as 50 jaar geseën het, Hy dit steeds sal doen. 

Baie dankie, Basie Marx (Voorsitter).


TEN SLOTTE

Kom ons sluit die week met ‘n prettige SMS vir jou Valentyn :
  Mag die leeu sy loop weer loop.  De La Rey ons weer kom lei.  Jy ‘n tattoo op jou linkerboud kry en ek vir altyd jou geliefde bly..... Want : Soos bloed so is jy vir MY!!!On the Side

Contact

(079)892-8188
(072)806-1748
News@
Burgersdorp.ZA.NET

Copyright

NO Permission to copy
Anything!